บทบาทการทำงานในชุมชน

บทบาทการทำงานในชุมชน

คณะกรรมการชมรม อสม. รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา
คณะกรรมการต่างๆในชุมชน
แกนนำแม่อาสา รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา รุ่นแรก
วิทยากรร่วมสอนนักเรียน อสม.และนักศึกษาพยาบาล
ผ่านการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ สาขาการจัดการชุมชน ปี 2557

อสม.ดีเด่น

อสม.ดีเด่นระดับอำเภอสาขาสายใยรักแห่งครอบครัว ปี 2553
อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด สาขานมแม่อนามัยแม่และเด็ก ปี 2560

ผลการดำเนินงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สาขานมแม่ อนามัยแม่และเด็ก
ระดับภาค ภาคใต้