ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลประวัติส่วนบุคคล

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางอมรรัตน์ ฤกษ์คง
เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2524 ปัจจุบันอายุ 35 ปี
เลขที่บัตรประจำตัว อสม. 84010306011427
เป็น อสม. เมื่อปี พ.ศ. 2545 อาชีพเกษตรกร
การศึกษาขั้นสูงสุด จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่อยู่ปัจจุบัน 55/4 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลงาน

อสม. ดีเด่นระดับอำเภอสาขาสายใยรักแห่งครอบครัวปี 2555
อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด สาขาสายใยรักแห่งครอบครัวปี 2560
สาขานมแม่ อนามัยแม่และเด็ก

คติประจำใจ

ทำเพื่อส่วนรวม ทำงานอย่างมีความสุข และสนุกกับการทำงาน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

แกนนำในการออกกำลังกายในชุมชน
คณะกรรมการชมรม อสม. รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา
คณะกรรมการต่างๆในชุมชน
แกนนำแม่อาสา รพ.สต.บ้านใหม่พัฒนา รุ่นแรก
วิทยากรร่วมสอนนักเรียน อสม.และนักศึกษาพยาบาล

การดำเนินชีวิต

1. พึ่งตนเอง มีความรับผิดชอบ เสียสละ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งในครอบครัวและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประหยัดและเก็บออม รู้จักตระหนี่ เพื่อ สร้างฐานะและครอบครัวให้มีจุดยืนของตนเอง ดูแลทรัพย์สินทั้งของตนเองและส่วนรวม
3. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้
4.สร้างคุณธรรม ละเว้นอบายมุขต่างๆ โดยเฉพาะศีล ๕ ข้อ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ มีความเมตตากรุณา ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
5. มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เช่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษีตามกฎหมาย และเข้าร่วมพิธีในโอกาสสำคัญอยู่เสมอ

เป็นผู้ประสานงานให้ความสำคัญกับทุกหน่วยงาน สร้างความเข้าใจอันดีกับ อสม.เพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน อสม. ปรึกษาเสนอแนะ รับฟังทุกเหตุผล ช่วยเหลือ ดูแล แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่สิ่งดีๆในจุดหมายอันเดียวกัน สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม ยกย่องให้เกียรติแก่เพื่อนสมาชิก ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำกลุ่มต่างๆในชุนชน

1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความสำเร็จทั้งงานที่ตนเองรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน
- มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ วิธีการใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ
- สามารถทำงานที่ว่ายากหรืองานใหม่ให้ได้รับความสำเร็จและเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
3. ความพากเพียรในการทำงาน และมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ
- มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่งานที่รับผิดชอบให้งานสำเร็จ
- สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ์
- มีการติดต่อประสานงานกับแหล่งที่เกี่ยวข้องได้ แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรค เช่นการร้องขอความร่วมมือจากประชาชน การสำรองทุน
- ติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่
4. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน
- การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของประประชาชนและส่วนรวม
- การดำเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของประชาชน

          จากการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ อสม.มาเป็นระยะเวลายาวนาน 14 ปี พบปัญหาในชุมชนมีมากมาย ซึ่งเกิดจากตัวบุคคลขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดความตระหนัก ตลอดจนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ครอบครัวไม่มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ต่างคนต่างทำงาน สมาชิกในครอบครัวไม่มีเวลาให้กัน สมาชิกชุมชนต่างคนต่างอยู่ พึ่งพากันได้น้อยลงทุกวัน โดยเฉพาะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งแต่โบราณนานมาแล้วหญิงหลังคลอดสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ทุกคน แต่ปัจจุบันกลับมีแนวโน้มลดลง ทั้งที่ไม่ต้องลงทุนใดๆ ประหยัด เกิดประโยชน์และยังพบปัญหามาฝากครรภ์ช้าและตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จึงร่วมกับสมาชิกในชุมชนในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว และส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายได้แก่ ครอบครัว สมาชิกใน ชุมชน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ตลอดจนท้องถิ่น (เทศบาล) สนับสนุนงบประมาณ จึงเริ่มดำเนินงานอย่างจริงจัง โดยสร้างภาคีเครือข่ายแกนนำแม่อาสา ผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกันรณรงค์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยบูรณาการงานตามศักยภาพ ความถนัด ได้เสนอของบประมาณต่อเนื่อง กลุ่มภาคีเครือข่าย โดยคาดหวังว่าหญิงวัยเจริญพันธุ์ตั้งครรภ์เมื่อถึงวัยอันควรและฝากครรภ์เร็วก่อน 12 สัปดาห์ มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเองและเลี้ยงดูบุตร เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้น สมาชิกในครอบครัวทุกวัยมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ เกิดความอบอุ่น เข้าใจกันในครอบครัว ครอบครัวอบอุ่น คนในชุมชนมีความสุข
          ตลอดจนครอบครัวของตนเองเป็นครอบครัวที่อบอุ่น สามีให้การดูแลและสนับสนุนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเต็มที่ บุตรสาว 2 คน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็นเด็กฉลาด ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพจิต และสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี พัฒนาการสมวัย เมื่อดิฉันไปปฏิบัติหน้าที่ อสม.ในชุมชน บุตรและสามีได้ติดตามไปให้กำลังใจ ทำให้เกิดแรงกระตุ้นให้ต้องการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ในชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ครอบครัว และภาคีเครือข่ายในในชุมชนร่วมกันพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก ครอบครัวและชุมชน ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง ต่อไป

ผลการดำเนินงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สาขานมแม่ อนามัยแม่และเด็ก
ระดับภาค ภาคใต้